selamat datang di blog baru saya MUHAMAD ISMAIL BUKAN SANTRI BIASA
11-01-1995 CINANAS BANTARKAWUNG RT 4/RW5 JL. MADIN NO 1 MUARA persaudaraan setia hati terate dan panca roba

Sabtu, 26 Januari 2013

MAJLIS SYURO
       MUHAMAD ISMAIl              
KELAS XII IPA 1
<blink>MAJLIS SYURO</blink> 
A.   Pengertian Majlis Syuro
Majlis Syuro/syura
Majlis syuro menurut bahasa adalah tempat musyawarah atau lembaga permusyawaratan. Pengertian lengkapnya yaitu badan atau lembaga tempat bermusyawarah para wakil rakyat dan orang-orang yang berilmu.
Tentang majlis syuro ini belum ditentukan oleh Rosulullah, akan tetapi oleh Allah dan Rosul-Nya sangat dianjurkan, Firman Allah :
B.   وشاورهم فى الامر ۚ فإذا عزمتَ فتوكّل علي الله ۗ إنّ الله يحبُّ المتوكلين   {العمران ١٥٩}                                 
                                               
“Dan bermusywarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertwakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.” Al-imron 159

Rosulullah saw bersabda                                                 من أراد أمراً فشاور فيهِ امرأً مسلماً وفَّقَهُ اللهُ لارشادِ أمورهِ                           
“Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.”

Majlis Syura berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. Istilah syura berasal dari kata kerja syaawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.
C.   Syarat-Syarat menjadi Anggota Majlis Syuro
1.                   Takwa kepada Allah SWT dan memelihara agama.
2.                   Adil
3.                   Jujur
4.                   Ahli ilmu
5.                   Mempunyai pendirian yang teguh, bijaksana sertai pandai   mempertimbangkan   kemaslahatan rakyat.
D.. Hak dan kewajiban Majlis Syuro:
a Hak Majlis Syuro:
1).Mendapat fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majlis.
2).Mendapat pengamanan dari negara.
3)Mendapatkan jasa penghidupan dari majlis.
b. Kewajiban Majlis Syuro:
1).Mengangkat dan memberhentikan kholifah (kepala negara).
2).Membuat undang-undang dengan kholifah.
3). Menetapkan anggaran belanja negara dengan memperhatikan rakyat.
4).Mengawasi jalannya pemerintahan.
 5).Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan negara.
6). Merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan kholifah.
7). Menghadiri sidang-sidang yang dilaksanakan majlis syuro.
E. Peranan Majlis Syuro Dalam Pemerintahan
                                                              i.      Dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.
                                                            ii.      Dapat memilih dang mengangkat pemimpin negara yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
                                                          iii.      Menghindari perpecahan, permusuhan, dan pertentangan dalam masyarakat.
                                                          iv.      Menghasilkan keputusan yang adil, lengkap, dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
                                                            v.      Dapat menyadarkan manusia akan keadaan dirinya yang lemah, mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain.
                                                          vi.      Dapat melaksanakan perintah Allah dan Rosul-Nya mengenai musyawarah.
F.Kesimpulan
             Karena itu dalam ketatanegaraan Islam semangat musyawarah antara majelissyurodan lembaga kekhalifahan merupakan dorongan dan tenaga bagi lajunya
roda pemerintahan Khilafah Islamiyah yang didasarkan kepada aqidah Islam
.           Jadi dalam ketatanegaraan Islam, konsep Check and Balances antara majelis
syuro dan lembaga kekhalifahan adalah dengan melihat apakah khalifah masih
tetap berada di garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an dan As-Sunnah
atau sudah keluar. Dan majelis syuro tidak mempunyai hak Impeachment, karena
jatuhnya khalifah bukan karena adanya tuntutan dan tuduhan dari majelis
syuro, melainkan kalau terbukti secara hukum khalifah telah menyeleweng dari
garis yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an dan As-Sunnah.


Sumber
3.        GOOGLE ALQUR’AN PENGERTIAN MAJLIS SYURO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar